Clouds
  

Generelle betingelser for befordring

Denne vigtige rejseinformation er et supplement til AIS Airlines’ generelle befordringsbetingelser. Disse generelle transportbetingelser regulerer forholdet mellem dig som passager og os som transportør vedrørende din transport på et fly, der opereres af os.

Dine rettigheder og pligter over for os og vice versa i denne sag er beskrevet i disse betingelser.

De er tilgængelige hos AIS Airlines, autoriserede agenter og på AIS Airlines’ hjemmeside.

For at lette læsningen kan du downloade den fulde version af de generelle transportbetingelser.

Artikel 1 – Definitioner

Når du booker en flyrejse med AIS Airlines, accepterer du vores generelle betingelser for transport af passagerer og bagage.

Administrationsgebyrer

Gebyrer, der opkræves, hvor det er relevant, af passageren af transportøren og/eller dennes autoriserede agent, såsom, men ikke begrænset til, i forbindelse med en ændring, genudstedelse eller refusion af en billet. Passageren skal informeres af transportøren om størrelsen af de gældende administrationsgebyrer, inden reservationen afsluttes.

Aftalt stoppested

Et planlagt stop foretaget af transportøren, som er placeret mellem afgangsstedet og destinationsstedet som vist på tidsplanen.

Kode for flyselskabsbetegnelse

Den kode, der er udstedt af IATA, og som identificerer hvert luftfartsselskab ved hjælp af to eller flere alfabetiske, numeriske eller alfanumeriske tegn, og som bl.a. vises på billetten.

Autoriseret agent

En salgsagent for passagerer, der er udpeget af transportøren til at repræsentere transportøren ved salg af flybilletter.

Bagage

Både indchecket bagage og uindchecket bagage, medmindre andet er angivet, der ledsager passageren i forbindelse med hans/hendes rejse.

Tilladt bagage

Den maksimale mængde bagage (med hensyn til antal og/eller vægt og/eller dimensioner), hvis nogen, bestemt af transportøren, og som hver passager kan rejse med, uanset om det er mod betaling eller ej, afhængigt af prisbetingelserne.

Bagagekontrol

Den del af identifikationsformularen, der udstedes til passageren, og som vedrører transport af indchecket bagage.

Bagagemærke

Den del af identifikationsformularen, der er fastgjort til den indcheckede bagage.

Luftfartsselskab

Et luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code fremgår af billetten.

Indchecket bagage

Bagage, som transportøren har taget i sin varetægt, og for hvilken der er udstedt en identifikationsformular.

Tidsfrist for check-in

Den tidsfrist, inden for hvilken passagererne skal have udført deres check-in-formaliteter og modtaget deres boardingkort, og hvor det er relevant, skal bagagen være blevet udleveret.

Befordringskontrakt

De erklæringer og bestemmelser, der fremgår af billetten, og som er identificeret som sådan, og som omfatter disse generelle transportbetingelser samt meddelelser til passagererne.

Kupon

En flykupon, der bærer navnet på den Passager, der skal tage den flyvning, der er identificeret på kuponen, og de særlige steder, mellem hvilke denne Passager er berettiget til at rejse.

Skade

Omfatter død, tilskadekomst af en Passager, forsinkelse, tab, delvist tab eller andre skader af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse med lufttransport eller andre tjenester, der udføres af Transportøren i forbindelse hermed.

Billetpris

De omkostninger for en rejse, der opkræves af passageren, for en specificeret reservation, tilsvarende tørbetingelser, for en given rute og, hvor det er relevant, for en given dato.

Force Majeure

Ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have været undgået på trods af al rimelig omhu og opmærksomhed.

Identifikationsformular

Et mærke udstedt af transportøren med det ene formål at identificere indchecket bagage, og som omfatter en del, der er fastgjort til bagagen (bagagemærket), og en anden del, der udstedes til passageren (bagagekontrollen).

Udstedelsesgebyrer (eller billetgebyrer)

Gebyrer, der, hvor det er relevant, opkræves af transportøren eller dennes autoriserede agent for at udstede en billet til passagererne. Størrelsen af udstedelsesgebyret bestemmes af udstedelsen af billetten.

Rejseplan/kvittering

Et eller flere dokumenter, som Transportøren udsteder til Passageren, og som bekræfter udstedelsen af en billet, der bærer hans/hendes navn, oplysninger om flyvningen og meddelelser til Passagerer.

Passager

Enhver person, undtagen besætningsmedlemmer, der transporteres eller skal transporteres, og som er i besiddelse af en billet.

Passager med nedsat mobilitet (PRM)

Enhver person, hvis mobilitet ved brug af transport er reduceret på grund af et fysisk handicap, intellektuelt handicap eller funktionsnedsættelse eller enhver anden årsag til handicap eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed.

Reservation

Enhver anmodning om befordring fra en passager, der er registreret af transportøren eller dennes autoriserede agent.

Indikatorer for fartplaner

Listen over afgangs- og ankomsttider for flyvningerne, som vist i den tidsplan, der er offentliggjort af luftfartsselskabet eller under dets myndighed og bragt til offentlighedens kendskab via elektroniske midler.

Særlige trækningsrettigheder (SDR)

Den sammensatte valutaenhed, der er den officielle valutaenhed for Den Internationale Valutafond. Oplysninger om den aktuelle kurs for en SDR i forhold til en EURO kan findes på bankkontorer.

Skatter

Skatter, gebyrer og afgifter, der pålægges af regeringer, andre myndigheder og/eller lufthavnsoperatører.

Billet

Et dokument, der kan udfyldes ved bagagekontrol, og som er udstedt eller godkendt af transportøren eller dennes autoriserede agent. Billetten beviser befordringskontrakten, inkluderer kuponen, meddelelser til passagerer og inkorporerer de generelle befordringsbetingelser.

Uindchecket bagage (eller kabinebagage)

Al anden bagage end indchecket bagage, som forbliver i passagerens varetægt.

Artikel 2 – Anvendelighed

2.1 Generelle bestemmelser

Med undtagelse af bestemmelserne i artikel 2.2 og 2.3 nedenfor gælder disse generelle befordringsbetingelser for alle flyvninger, hvor AIS Airlines-koden (IS) er angivet på billetten.

2.2 Charteraftaler

Hvis transporten udføres i henhold til en charteraftale, gælder disse generelle transportbetingelser kun i det omfang, de er indarbejdet ved henvisning eller på anden måde i charteraftalen eller på billetten.

2.3 Lovens forrang

Disse generelle transportbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er i strid med ufravigelige konventioner, love og bestemmelser, i hvilket tilfælde de nævnte konventioner, love og bestemmelser har forrang. Enhver ugyldiggørelse af en eller flere bestemmelser i disse generelle transportbetingelser skal ikke have nogen indvirkning på gyldigheden af andre bestemmelser, undtagen hvis transportkontrakten ikke kunne fortsætte med at gælde uden den bestemmelse, der er blevet erklæret ugyldig og ineffektiv.

Artikel 3 – Billetter

3.1 Generelle bestemmelser

Med forbehold for bevis for det modsatte, beviser billetten eksistensen, indgåelsen og indholdet af befordringskontrakten mellem transportøren og passageren, hvis navn er angivet på billetten.

3.1.1 Befordringen leveres kun til den passager, hvis navn er anført på billetten. Transportøren forbeholder sig ret til at kontrollere passagerens identitetspapirer, og passageren skal derfor være i stand til at give transportøren bevis for sin identitet samt identiteten på dem, som han/hun er ansvarlig for, når som helst under deres rejse.

3.1.2 En billet kan ikke overdrages.

Hvis en anden person end den passager, der er angivet på billetten, fremviser en billet med henblik på transport eller refusion, og transportøren i god tro transporterer eller refunderer den person, der fremviser billetten, og det senere fastslås, at personen ikke er den passager, der er angivet på billetten, er transportøren ikke forpligtet til at transportere eller refundere passageren, og transportøren har ingen forpligtelse eller noget ansvar over for passageren.

3.1.3 Billetter, der sælges til nedsatte priser, kan være helt eller delvist ikke-ændringsbare og/eller ikke-refunderbare. Det er Passagerens ansvar, når reservationen foretages, at konsultere de betingelser, der gælder for billetprisen, og om nødvendigt at tegne en passende forsikring til dækning af de risici, der er forbundet hermed.

3.1.4 En billet er og forbliver til enhver tid den udstedende transportørs ejendom.

3.1.5 Passagerer må kun transporteres, hvis de kan fremvise en gyldig billet til den pågældende flyvning. En billet, der er beskadiget eller er blevet ændret af en anden person end transportøren eller en af dennes autoriserede agenter, er ikke gyldig til transport.

3.1.6 I tilfælde af tab eller beskadigelse af hele eller dele af billetten eller manglende fremvisning af en billet, skal transportøren erstatte hele eller dele af billetten efter anmodning fra passageren. Denne erstatning vil være i form af en nyudstedt billet, forudsat at transportøren, når anmodningen fremsættes, har bevis for, at der blev udstedt en gyldig billet til den/de pågældende flyvning(er). Transportøren, der genudsteder billetten, skal opkræve passageren et administrationsgebyr for genudstedelse af billetten, medmindre tabet eller skaden skyldes uagtsomhed fra transportørens eller dennes autoriserede agents side. Hvis passageren ikke kan bevise, at der er udstedt en gyldig billet til den eller de pågældende flyvninger, kan det flyselskab, der genudsteder billetten, kræve, at passageren betaler billetprisen inklusive skat for erstatningsbilletten. Denne betaling refunderes, når transportøren har bevis for, at den mistede eller beskadigede billet ikke blev brugt i dens gyldighedsperiode, eller hvis passageren i samme periode finder den originale billet og indsender den til transportøren, med forbehold for de rimelige administrationsgebyrer som nævnt ovenfor.

3.1.7 Det er passagerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at billetten ikke mistes eller stjæles.

3.2 Gyldighedsperiode

Medmindre andet er angivet på billetten eller i disse generelle befordringsbetingelser, og med undtagelse af billetpriser, der påvirker billettens gyldighedsperiode, er en billet gyldig til befordring:

 • I et år fra datoen for udstedelsen af billetten.
 • I et år fra datoen for brug af den første kupon, forudsat at en sådan brug sker inden for et år fra den dato, hvor billetten blev udstedt.

3.2.1 Hvis en passager, der er i besiddelse af en gyldig billet, ikke er i stand til at rejse i løbet af billettens gyldighedsperiode udelukkende på grund af, at transportøren, når passageren anmoder om en reservation på en flyvning, ikke er i stand til at bekræfte den reservation, som passageren har anmodet om, forlænges enten billettens gyldighed, eller passageren er berettiget til en refusion i overensstemmelse med artikel 10.

3.2.2 Hvis en passager, efter at have påbegyndt rejsen, af helbredsmæssige årsager er forhindret i at fortsætte rejsen i billettens gyldighedsperiode, forlænger transportøren billettens gyldighed indtil den dato, hvor passageren igen er i stand til at rejse, eller indtil den første flyvning efter denne dato, hvor der er plads, kun ved fremvisning af en passende lægeerklæring, der angiver de helbredsmæssige årsager, der forhindrede passageren i at fortsætte rejsen, og forudsat at disse helbredsmæssige årsager ikke var kendt, da reservationen blev foretaget. Forlængelsen starter kun på det tidspunkt, hvor rejsen blev afbrudt, og forlænges i højst tre måneder fra den dato, der er angivet i den fremlagte lægeerklæring. På samme måde og med forbehold for overholdelse af ovennævnte bevisbetingelser kan transportøren efter anmodning forlænge gyldigheden af billetter til nærmeste familiemedlemmer, der ledsagede passageren på det tidspunkt, hvor sådanne helbredsproblemer fik passageren til at afbryde rejsen.

3.2.3 I tilfælde af en passagers død under en rejse, skal billetten/billetterne for den/de person(er), der ledsager den afdøde passager, efter skriftlig anmodning ændres, enten ved at frafalde eventuelle krav om minimumsophold eller ved at forlænge billetten/billetternes gyldighedsperiode. I tilfælde af dødsfald hos et nært familiemedlem til en Passager, hvis rejse er påbegyndt, ændres gyldigheden på samme måde efter modtagelse af en gyldig dødsattest. Den nævnte forlængelse starter først ved det punkt, hvor rejsen blev afbrudt, og må ikke overstige 45 dage fra dødsfaldet.

3.3 Force Majeure

Hvis en passager har en billet, som beskrevet i artikel 3.1. 3 ovenfor, som de ikke har brugt helt eller delvist på grund af force majeure, skal transportøren give passageren en kreditkupon svarende til prisen inklusive skat på deres ikke-ændringsbare og/eller ikke-refunderbare billet, som er gyldig i et år, til brug for en efterfølgende rejse på transportørens flyvninger og underlagt de gældende administrationsgebyrer, forudsat at passageren informerer transportøren så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden datoen for flyvningen om sådanne årsager til force majeure og fremlægger bevis herfor.

3.4 Flykuponer

Den pris inklusive skat, der anvendes på billettens udstedelsesdato, er kun gyldig for en billet, der anvendes fuldt ud og i den rækkefølge, som flykuponerne er udstedt i, til den angivne rejse og på de angivne datoer. Hvis en passager f.eks. ikke bruger kuponerne i deres udstedelsesrækkefølge, vil det resultere i en ændring af den billetpris inklusive skat, som passageren oprindeligt betalte. I tilfælde af en ændring vil prisen blive genberegnet, og passageren kan som følge af genberegningen blive bedt om at betale en ekstra pris svarende til forskellen mellem den oprindelige pris og den pris, som passageren skulle have betalt, da billetten blev udstedt til den faktisk foretagne rejse. Derudover vil der blive pålagt administrationsgebyrer, hvor det er relevant. Når det er tilfældet, vil passageren blive informeret herom, når der anmodes om en sådan ændring.

3.5 Ændringer anmodet af en passager

Ændringer, som en passager ønsker at foretage, er underlagt prisbetingelserne og betaling af de gældende administrationsgebyrer.

3.6 Identifikation af transportøren

Transportørens identifikation kan vises som en forkortelse på billetten ved hjælp af koden (som defineret i artikel 1). Transportørens adresse anses for at være adressen på et af dens registrerede kontorer eller det primære forretningssted.Artikel 4 – Billetpriser, skatter, gebyrer og afgifter4.1 BilletpriserMedmindre andet er fastsat, gælder billetpriserne udelukkende for transport fra afgangslufthavnen til bestemmelseslufthavnen. Prisen beregnes i overensstemmelse med de priser, der er gældende på datoen for billetreservationen, for en rejse, der er planlagt på de datoer og for den rejseplan, der er vist på billetten. Enhver ændring i rejseplan eller rejsedato kan have indflydelse på den gældende billetpris.

Artikel 4 – Billetpriser, skatter, gebyrer og afgifter

4.1 Billetpriser

Medmindre andet er fastsat, gælder billetpriserne udelukkende for transport fra afgangslufthavnen til bestemmelseslufthavnen. Prisen beregnes i overensstemmelse med de priser, der er gældende på billettens reservationsdato, for en rejse, der er planlagt på de datoer og for den rejserute, der er vist på billetten. Enhver ændring i rejseplan eller rejsedato kan have indflydelse på den gældende billetpris.

4.2 Skatter, gebyrer og afgifter

Alle skatter, gebyrer og afgifter, der pålægges af regeringer, andre myndigheder eller af lufthavnsoperatøren, skal betales af Passageren. I det omfang det er muligt, vil passagererne blive informeret om disse skatter, gebyrer og afgifter, når de foretager en billetreservation, og de vil blive opkrævet ud over billetprisen eksklusive skat, og de vil i de fleste tilfælde blive vist separat på billetten. Skatter, gebyrer og afgifter kan blive forhøjet af en regering, af en anden myndighed eller af en lufthavnsoperatør efter datoen for billetreservationen. I dette tilfælde skal passageren betale det tilsvarende beløb. Omvendt, hvis skatterne, gebyrerne og afgifterne reduceres eller afskaffes, kan Passageren få refunderet det reducerede eller afskaffede beløb.

4.3 Udstedelsesgebyrer

Passageren kan blive opkrævet udstedelsesgebyrer som betaling for udstedelse af en billet. Udstedelsesgebyrer varierer afhængigt af billetpris, billetdistributionskanal og rejsetype. Disse udstedelsesgebyrer lægges til billetprisen inklusive skat. De udstedelsesgebyrer, der opkræves af transportøren, hvor det er relevant, kan ikke refunderes, undtagen hvis en billet annulleres på grund af en fejl fra transportørens side. Passageren skal informeres om størrelsen af de udstedelsesgebyrer, der vil blive opkrævet af transportøren, inden reservationen afsluttes.

4.4 Valuta

Alle billetpriser, skatter, gebyrer og afgifter skal betales i valutaen i det land, hvor billetten er købt, medmindre en anden valuta er angivet af transportøren eller dennes autoriserede agent (f.eks. fordi en lokal valuta ikke er konvertibel).

4.5 Skatter, der (ikke) kan refunderes

Hvis en billet annulleres af kunden/rejseagenten, kan skatter ikke refunderes. Kun hvis der er bestilt en fleksibel billet, Y-klasse, og billetten afbestilles inden for en time før afgang, kan den refunderes 100 %.

Artikel 5 – Forbehold

5.1 Generelle bestemmelser

Reservationer vil først blive bekræftet, når de er registreret i transportørens computerbaserede reservationssystem. På anmodning skal transportøren give passageren en skriftlig reservationsbekræftelse.

5.1.1 Visse billetpriser er underlagt betingelser, der begrænser eller udelukker muligheden for at ændre eller annullere reservationer. For de specifikke vilkår henvises til de respektive billetprisbetingelser.

5.2 Tidsgrænse for billettering

Hvis en passager ikke har betalt alle skyldige beløb for billetten inden for den angivne billetudstedelsesfrist, der er angivet af transportøren eller dennes autoriserede agent, har transportøren ret til at annullere reservationen uden varsel og tildele sædet til en anden passager uden at have nogen yderligere forpligtelse over for den passager, der ikke har betalt.

5.3 Tildeling af sæder

Transportøren skal gøre en rimelig indsats for at imødekomme anmodninger om sædefordeling, men kan ikke garantere fordelingen af et givet sæde, selvom reservationen er bekræftet til det pågældende sæde. Transportøren forbeholder sig ret til at ændre sædefordelingen til enhver tid, herunder efter boarding, af drifts-, sikkerheds- eller sikringsmæssige årsager eller på grund af force majeure.

5.4 Tjenester om bord

Transportøren kan ikke holdes ansvarlig, hvis tvingende drifts-, sikkerheds- og sikringsmæssige årsager eller årsager, der ligger uden for transportørens kontrol, ikke gør det muligt at levere passende tjenester, selv om sådanne tjenester er bekræftet på reservationstidspunktet.

5.5 Personlige data

Passagerer skal give transportøren eller dennes autoriserede agent deres personoplysninger. Oplysninger fra en passager bruges primært til at: foretage en reservation, købe en billet, opnå tjenester (f.eks. tjenester i forbindelse med nedsat mobilitet) og være i stand til at kontakte passageren vedrørende flyoplysninger. Det kan også bruges til at lette gennemførelsen af administrative formaliteter i forbindelse med indvandring og indrejse i et område, forhindre manglende betaling og bekæmpe svindel samt garantere flysikkerheden. Til de formål, der er nævnt ovenfor, giver passageren transportøren tilladelse til at overføre sine personlige data til transportørens kontorer, autoriserede agenter, offentlige myndigheder, andre transportører og tjenesteudbydere. Personoplysninger vil ikke blive brugt til markedsføringsaktiviteter uden Passagerens forudgående tilladelse.

5.6 Særlig assistance

Det anbefales, at en passager informerer transportøren om sit handicap eller behov for særlig assistance, når han/hun foretager en reservation. Hvis en anmodning om særlig assistance fremsættes efter reservationen mindst 48 timer før den annoncerede afgangstid, vil transportøren gøre alt, hvad der står i dens magt, for at opfylde anmodningen i henhold til de gældende regler under særlig hensyntagen til tidsrammen og den særlige karakter af den anmodede assistance. Hvis en passager ved check-in eller ombordstigning har brug for særlig assistance, som der ikke er blevet anmodet om, har transportøren ret til at afvise passageren i henhold til artikel 7.

5.6.1 Befordring af personer, der har brug for særlig assistance, er betinget af transportørens forudgående samtykke og af

særlige betingelser, der er tilgængelige hos transportøren, dennes autoriserede agenter og på AIS Airlines’ hjemmeside.

5.6.2 Transportøren forbeholder sig ret til at kræve en lægeerklæring med hensyn til særlige medicinske tilstande.

5.6.3 Hvis passageren undlader at informere transportøren om en psykisk eller fysisk tilstand, og transportøren i forbindelse med denne tilstand omdirigerer flyet til et ikke-planlagt bestemmelsessted, er transportøren berettiget til at inddrive de rimelige omkostninger ved omdirigeringen og andre relaterede omkostninger fra passageren, medmindre der er tale om force majeure fra passagerens side.

Artikel 6 – Check-in og ombordstigning

6.1 Check-In

Passagerer skal ankomme i tilstrækkelig god tid før flyafgangen for at kunne udføre alle nødvendige formaliteter for deres rejse; under alle omstændigheder skal de overholde check-in fristen for at undgå, at en reservation annulleres. Luftfartsselskabet eller dets autoriserede agent skal give passagererne alle nødvendige oplysninger om fristen for check-in til deres flyvning med luftfartsselskabet.

6.1.2 Hvis Passageren ikke overholder fristen for check-in, eller hvis Passageren ikke kan fremvise alle de dokumenter, der gør det muligt for ham/hende at blive checket ind, og derfor ikke kan rejse, kan Transportøren annullere Passagerens reservation uden at have nogen yderligere forpligtelse over for den pågældende Passager og uden noget ansvar fra Transportørens side.

6.2 Ombordstigning

Passagerer skal være til stede ved boardinggaten før det boardingtidspunkt, der er angivet ved check-in. Transportøren har ret til at annullere en passagers reservation, hvis passageren ikke er til stede ved boarding-gaten senest på det boarding-tidspunkt, der er angivet for passageren, uden at have yderligere forpligtelser over for den pågældende passager og uden ansvar fra transportørens side.

Artikel 7 – Afvisning og begrænsning af transport

7.1 Ret til at nægte transport

Transportøren kan nægte at transportere passagerer og deres bagage, hvis et eller flere af følgende forhold er indtruffet eller sandsynligvis vil indtræffe:

A. Transportøren vurderer efter eget rimelige skøn, at en sådan handling er nødvendig for at overholde gældende love, regler eller påbud i en stat eller et land, der skal flyves fra, til eller over.

B. Immigrations- og/eller toldmyndigheder og/eller enhver statslig myndighed har informeret transportøren (enten mundtligt eller skriftligt) om, at passageren ikke har tilladelse til at rejse.

C. Passageren har udtrykt sig på en sådan måde eller udvist en sådan adfærd, at der er tvivl om sikkerheden, og/eller luftfartsselskabet, dets besætning og/eller jordpersonale, dets fly/aktiver og/eller ejendom, dets tjenester eller dets passagerer har lidt nogen form for skade, enten direkte eller indirekte.

D. Passagerens fysiske eller mentale tilstand, herunder enhver tilstand forårsaget af indtagelse af alkohol eller brug af narkotika eller medicin, kan udgøre ubehag, en fare eller risiko for dem selv, andre passagerer, besætningen eller ejendom.
E. Passageren er eller ser ud til at være i ulovlig besiddelse af stoffer.
F. Passageren har bragt sikkerhed, orden og/eller disciplin i fare, og transportøren har grund til at tro, at en sådan adfærd kan gentage sig.
G. Passageren har nægtet at underkaste sig den sikkerhedskontrol, der er beskrevet i artikel 8.
H. Passageren har ikke overholdt instruktionerne og reglerne vedrørende sikkerhed og/eller tryghed.

I. Passageren ser ikke ud til at være i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, kan forsøge eller har forsøgt at rejse ulovligt ind i et land, som han kan være i transit igennem, eller som han ikke har et gyldigt indrejsedokument til, har ødelagt rejsedokumenter under flyvningen, har nægtet at tillade, at der laves og opbevares kopier af dem af transportøren, eller passagerens rejsedokumenter er udløbet, er ufuldstændige i lyset af de gældende regler eller ser ud til at være svigagtige eller på anden måde mistænkelige (for eksempel identitetstyveri, forfalskning eller forfalskning af dokumenter).

J. Passageren har nægtet at fremlægge bevis for sin identitet eller er ikke i stand til at fremlægge et sådant bevis.

K. Billetten, som passageren fremviser:

 • Ser ud til at være ugyldig; eller
 • Er meldt stjålet eller bortkommet; eller
 • Er blevet forfalsket eller ser ud til at være forfalsket, svigagtig eller på anden måde mistænkelig; eller
 • Er erhvervet ulovligt eller købt fra en anden organisation end transportøren eller dennes autoriserede agenter.

L. Passageren (eller den person, der har betalt for billetten) har ikke betalt billetprisen inklusive gældende skat og/eller de gældende udstedelsesgebyrer og/eller administrationsgebyrer.
M. Passageren nægter at betale en ekstra billetpris, skatter og/eller gebyrer på de betingelser, der er angivet i artikel 3.
N. Passageren nægter at betale et tillægsgebyr i henhold til de betingelser, der er angivet i artikel 8.
O. En passager, der nyder godt af en billetprisreduktion eller en billetpris, der er underlagt særlige betingelser, er ikke i stand til at fremlægge den dokumentation, der kræves for tildeling af denne særlige billetpris, og nægter at betale den billetprisjustering, der er defineret i artikel 3.
P. Ved check-in eller boarding har passageren brug for særlig assistance, som der ikke blev anmodet om, da rejsereservationen blev foretaget eller mindst 48 timer før flyets annoncerede afgangstid, og som transportøren ikke med rimelighed kan tilbyde.

Artikel 8 – Bagage

8.1 Passagerernes forpligtelser

Passagererne erklærer, at de er fuldt ud klar over indholdet af al deres bagage. Passagerer forpligter sig til ikke at efterlade deres bagage uden opsyn fra det øjeblik, de pakker den, ikke at tage imod genstande fra en anden Passager eller fra nogen anden person og ikke at rejse med bagage, der er betroet dem af en tredjepart.

8.1.1 Passagerer rådes til ikke at inkludere letfordærvelige eller skrøbelige genstande i deres bagage. Hvis passageren alligevel medtager sådanne genstande i sin bagage, skal han/hun sikre, at disse genstande er korrekt og sikkert pakket og beskyttet i passende beholdere for ikke at beskadige disse genstande samt bagage, der tilhører andre passagerer eller transportørens fly.

8.2 Forbudte genstande

Passagerer må ikke medbringe genstande i deres bagage, for hvilke transport er forbudt eller begrænset i henhold til de

gældende bestemmelser og den gældende lovgivning i enhver afgangs-, transit- eller ankomststat eller stat, som

flyet flyver, herunder især:

 • Genstande, der kan bringe flyet og/eller personer eller ejendom i fare, såsom dem, der er specificeret i International Civil Aviation Organisation’s (ICAO) og International Air Transport Association’s (IATA) regler om farligt gods samt i luftfartsselskabets regler. Disse genstande omfatter især, men er ikke begrænset til, asbest, sprængstoffer, gas under tryk, oxiderende, radioaktive eller magnetiserede stoffer, brandfarlige stoffer, giftige eller ætsende stoffer, væsker eller andre stoffer, der kan udgøre en betydelig risiko for sundhed, sikkerhed eller ejendom, når de transporteres med fly.
 • Genstande, der efter transportørens rimelige opfattelse er uegnede til transport på grund af vægt, dimensioner, konfiguration, skrøbelig eller letfordærvelig karakter eller ubehagelig lugt, hvilket gør dem uegnede til transport.
 • Skydevåben og ammunition, der ikke er beregnet til sport, og som for at blive accepteret som indchecket bagage skal være afladt og passende pakket og have sikkerhedslåsen på. Transport af ammunition er underlagt ICAO’s og IATA’s regler for farligt gods som anført ovenfor.
 • Skærevåben, stikvåben og aerosoler, der kan bruges som angrebs- eller forsvarsvåben, antikke våben, kopier af våben, sværd, knive og andre våben af denne type må under ingen omstændigheder transporteres i kabinen. De kan dog medbringes som indchecket bagage, hvis transportøren accepterer det.
 • Levende dyr, undtagen som angivet i bestemmelserne i artikel 8.10 og 8.11.
 • Yderligere oplysninger om forbudte eller begrænsede genstande kan fås hos luftfartsselskabet, dets autoriserede agenter og på AIS Airlines’ hjemmeside.

8.3 Ret til ransagning

Af sikkerheds- og/eller sikringsmæssige årsager og/eller på myndighedernes anmodning kan Passageren blive bedt om at lade sig selv og/eller sin bagage undersøge eller scanne. Hvis en Passager ikke er tilgængelig, kan dennes bagage scannes eller gennemsøges i dennes fravær med henblik på især at kontrollere, om den indeholder de genstande, der henvises til i artikel 8.2 ovenfor.

8.3.1 Hvis en Passager nægter at efterkomme disse anmodninger, kan Transportøren nægte at transportere ham/hende og hans/hendes bagage.

8.3.2 Hvis de nævnte scanninger beskadiger bagagen og/eller dens indhold, er transportøren ikke ansvarlig, medmindre skaden er forårsaget af transportørens og dennes ansattes eller agenters uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse.

8.4 Ret til at nægte transport

Transportøren har ingen forpligtelse til at tage afvist bagage og/eller genstande i sin varetægt.

8.4.1 Transportøren kan af sikkerhedsmæssige årsager nægte at transportere eller fortsætte med at transportere en passagers

passagerens bagage, hvis passageren ikke har overholdt forpligtelserne i artikel 8.1, og/eller bagagen indeholder nogen af de genstande, der er anført i artikel 8.2.

8.4.2 Transportøren kan, især af sikkerheds-, hygiejne- og/eller driftsmæssige årsager, nægte at transportere enhver genstand, der er uforenelig med lufttransport på grund af dens dimensioner, form, vægt, indhold, konfiguration eller art, eller nægte at fortsætte med at transportere dem, hvis de bliver opdaget under en rejse.

8.4.3 Transportøren kan nægte at transportere bagage, for hvilken passageren har nægtet at betale tillægsgebyret som defineret i artikel 8.6.

8.4.4 Transportøren kan nægte at transportere indskrevet bagage, som passageren ikke har afleveret til transportøren inden check-in-fristen på de betingelser, der er defineret i artikel 6.

8.4.5 Transportøren vil ikke acceptere at transportere dyr, der ikke har de dokumenter, der kræves i henhold til de gældende regler, som defineret i artikel 8.10 og 8.11.

8.5 Indchecket bagage

Passageren skal aflevere sin bagage ved transportørens check-in-skranke eller ved det selvbetjente indleveringssted med henblik på check-in inden check-in-fristen. Så snart passageren har afleveret sin bagage ved check-in under de førnævnte betingelser, skal transportøren tage den i sin varetægt og udstede et bagagecheck til passageren for hver indchecket bagage.

8.5.1 Passagerer skal anbringe deres navn på deres bagage.

8.5.2 Transportøren vil så vidt muligt forsøge at arrangere, at indchecket bagage transporteres på det samme fly som passageren. Blandt andet af drifts-, sikkerheds- og/eller sikringsmæssige årsager kan den indcheckede bagage blive transporteret på et andet fly. I dette tilfælde vil transportøren levere bagagen til passageren, medmindre de gældende regler kræver, at passageren er til stede til en toldinspektion.

8.5.4 Indchecket bagage skal kunne modstå normal håndtering og beskytte dens indhold.

8.5.5 Passagerer rådes til ikke at medbringe skrøbelige eller letfordærvelige genstande og genstande med en særlig værdi i deres bagage, såsom, men ikke begrænset til, penge, smykker, nøgler, medicin, computere, telefoner, kameraer, identifikationsdokumenter, forretningsdokumenter, musikinstrumenter og kunstværker. I denne forbindelse specificeres det, at i tilfælde af ødelæggelse, beskadigelse eller tab af indchecket bagage er transportøren kun ansvarlig i det omfang, der er defineret i artikel 14.

8.6 Tilladt bagage

Hvor det er relevant, i henhold til prisbetingelserne, svarer den tilladte bagagemængde til transport i lastrummet af en mængde bagage pr. passager, der er begrænset i antal og/eller vægt og/eller dimensioner.

8.6.1 Passagerer kan rejse med indchecket bagage, der overskrider den tilladte bagagemængde, mod betaling af et tillægsgebyr.

8.6.2 I alle tilfælde må den indcheckede bagage ikke overstige et maksimalt antal pr. passager.

8.6.3 Passagerer kan få alle relevante oplysninger om den gældende tilladte bagagemængde, det maksimale antal og tillægsgebyret fra transportøren, dennes autoriserede agent og AIS Airlines’ hjemmeside.

8.7 Særlig erklæring om interesse

For al indchecket bagage med en værdi, der overstiger ansvarsgrænserne i tilfælde af ødelæggelse, beskadigelse, forsinkelse eller tab, kan passagererne enten købe forsikringsdækning inden rejsen eller, når bagagen overdrages til transportøren, afgive en særlig interesseerklæring begrænset til et bestemt beløb. I dette tilfælde skal passageren betale et tillæg, der oplyses efter anmodning.

8.7.1 Alle særlige interesseerklæringer skal afgives af passageren til transportøren inden check-in-fristen. Transportøren kan afvise enhver særlig interesseerklæring, hvis en passager ikke overholder den førnævnte tidsfrist.

8.7.2 Transportøren forbeholder sig ret til at kontrollere, at den deklarerede værdi stemmer overens med værdien af bagagen og dens indhold.

8.7.3 Transportøren forbeholder sig også retten til at bevise, i tilfælde af ødelæggelse, skade, forsinkelse eller tab, at det deklarerede beløb var højere end Passagerens reelle interesse på leveringstidspunktet.

8.7.4 Passagerer kan få alle relevante oplysninger om denne særlige interesseerklæring og ovennævnte tillæg hos transportøren, dennes autoriserede agenter eller på AIS Airlines’ hjemmeside.

8.8 Afhentning og levering af bagage

Med forbehold for bestemmelserne i artikel 8.5.2 er det Passagerernes ansvar at afhente deres indcheckede bagage, så snart den er gjort tilgængelig for dem på bestemmelsesstedet. Hvis en Passager ikke afhenter bagagen inden for tre måneder fra den dato, hvor bagagen blev stillet til rådighed for dem, kan Transportøren bortskaffe bagagen uden at være ansvarlig over for Passageren på nogen måde.

8.8.1 Kun indehaveren af bagagechecket er autoriseret til at afhente indchecket bagage. Hvis en person, der gør krav på bagage, ikke er i stand til at fremvise bagagechecket, skal transportøren kun udlevere bagagen til en sådan person på betingelse af, at han/hun fastslår sine rettigheder hertil på en tilfredsstillende måde.

8.8.2 Modtagelse af bagagen af indehaveren af bagagechecket uden reklamation er bevis for, at bagagen er blevet leveret i god stand og i overensstemmelse med befordringskontrakten, med forbehold for passagerens bevis for det modsatte.

8.9 Uindchecket bagage

Alle billetter giver mulighed for transport i kabinen af en mængde uindchecket bagage, som er begrænset i antal og/eller vægt og/eller dimension. Hvis transportøren er nødt til at checke bagage ind i lastrummet som følge af, at passageren ikke overholder ovenstående betingelser, kan passageren, hvor det er relevant, blive pålagt at betale et tillæg som angivet i artikel 8.6.

8.9.1 Visse former for bagage, som passageren ønsker at medbringe i kabinen, kan af drifts- og/eller sikkerhedsmæssige årsager nægtes adgang til kabinen og skal medbringes som indchecket bagage.

8.9.2 Bagage/genstande, som passagererne ikke ønsker at medbringe i lastrummet (f.eks. skrøbelige musikinstrumenter), og som ikke overholder bestemmelserne i artikel 8.9 ovenfor (for store dimensioner og/eller vægt), kan kun accepteres til kabinebefordring, hvis transportøren er blevet behørigt informeret herom af passageren inden check-in og har givet tilladelse. I dette tilfælde kan befordringen af bagagen være underlagt et gebyr.

8.9.3 Passagerer er ansvarlige for personlige effekter og uindchecket bagage, som de medbringer i kabinen. I tilfælde af ødelæggelse, beskadigelse, tyveri eller tab af personlige ejendele og uindchecket bagage kan transportøren kun holdes ansvarlig, hvis det kan bevises, at transportøren eller dennes agenter, ansatte eller embedsmænd har handlet forkert, og ansvaret er begrænset til det beløb, der er defineret i artikel 14.

8.10 Dyr

Transport af dyr, der rejser med passagerer, er underlagt transportørens forudgående og udtrykkelige accept og kan være underlagt betingelser. Befordring af visse kategorier af dyr er forbudt. Antallet af dyr, der kan transporteres, er begrænset pr. flyvning og pr. passager. Dyret og dets beholder er ikke inkluderet i den tilladte bagagemængde, og passageren skal betale et tillæg.

8.10.1 Førerhunde, og hvis relevant deres bure, der ledsager passagerer med nedsat mobilitet, vil blive transporteret gratis, ud over den gældende tilladte bagagemængde, i overensstemmelse med luftfartsselskabets regler.

8.10.2 Passagerer skal kunne fremvise alle gyldige dokumenter vedrørende deres dyr, som kræves af myndighederne i afgangs-, transit- eller ankomststaten, herunder især pas, sundheds- og vaccinationscertifikater og indrejse- eller transittilladelser. Transportøren vil ikke acceptere at transportere dyr, der ikke har de påkrævede dokumenter.

8.10.3 I tilfælde af svig eller manglende eller ugyldige dokumenter, eller hvis den container, der er beregnet til at transportere dyret, ikke overholder bestemmelserne i artikel 8.10, påtager transportøren sig intet ansvar for skade, sygdom, død, forsinkelse eller tab af dyr, der transporteres, som følge af disse fejl, medmindre dette udelukkende skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra transportørens side. Passagerer, der rejser med dyr, som ikke overholder de gældende regler, skal refundere alle omkostninger og skader, som transportøren har pådraget sig på grund af en sådan situation.

8.10.4 Transportøren har til enhver tid ret til at fastsætte sådanne yderligere betingelser, som den efter eget skøn finder passende.

8.10.5 Passagerer kan få alle relevante oplysninger om transport af dyr, forbudte dyr, betingelser og omkostninger fra transportøren, dennes autoriserede agenter og på AIS Airlines’ hjemmeside.

8.11 Dyr i kabinen

Kæledyr og deres bure vil under ingen omstændigheder blive accepteret i kabinen, hvis de overskrider det antal, den vægt og de dimensioner, der er fastsat af luftfartsselskabet. Passagerer kan få alle relevante oplysninger om transport af dyr i kabinen fra transportøren, dennes autoriserede agenter og på AIS Airlines’ hjemmeside.

8.11.1 Kæledyr skal placeres i en lækagesikker beholder, der er designet til dette formål, som er lukket og indeholder dyret fuldt ud, og hvor dyret er i stand til at stå op, vende sig om og trække vejret let og frit.

8.11.2 Passagerer forpligter sig til ikke at fjerne kæledyr, heller ikke delvist, fra deres beholder under hele flyvningen.